Picture

نوع موجودی

0

1398/06/26
Picture

گروه انبار

با این موجودیت میتوانید انبار های خودتان را گروه بندی کنید که هر انبار مربوط به کدام بخش است.

1398/06/26
Picture

انبار

در این موجودیت میتوانید انواع انبار ها را تعریف کنید

1398/06/26
Picture

گروه انبار دار

در این قسمت بعد از گروه بندی شدن انبار، شما با کلید بر انبار میتوانید انبار دارهای هر گروه ببینید.

1398/06/26
Picture

انباردار

این موجودیت میتواند این امکان به شما بدهند که برای هر انبار یک انباردار تعریف کنید.

1398/06/26
Picture

واحد

به ازای هر کالا میتواند انواع واحد داشته باشد به طور مثال اگه کالا باتری قلمی است اول میتوان عددی تعریف بشه بعد دوتایی بعد بسته 6 تاییی و همین حالت واحدهای مختلف فابل تعریف است

1398/06/26
Picture

گروه کالا

0

1398/06/26
Picture

طبقه کالا

0

1398/06/26
Picture

کالا

موجودیتی که امکان تعریف کالاها به شما میدهد .

1398/06/26
Picture

پارت

با این موجودیت میتوانید به طور کامل کالاهاتان مدیریت کنید.

1398/06/26
Picture

رسید

0

1398/06/26
Picture

نوع شمارش

0

1398/06/26
Picture

شمارش

0

1398/06/26