Picture

گروه نماینده

نماینده های سازمان خود را میتوانید گروه بندی کنید.که هر نماینده مربوط به کدام قسمت می باشد.

1398/06/26
Picture

نماینده

در این موجودیت میتوانید برای سازمان خود نماینده تعریف کنید.

1398/06/26
Picture

گروه معرف

در این موجودیت معرف های که با شما همکاری میکنند میتوانید گروه بندی کنید و هر معرف در گروه خود قابل مشاهده خواهند بود.

1398/06/26
Picture

معرف

موجودتی که به شما امکان مشاهده و یا ثبت معرف را میدهد

1398/06/26
Picture

گروه بازاریاب

با این موجودیت میتوان بازاریاب ها را گروه بندی کرد که هر بازاریاب مربوز به کدوم دسته کاری هستند.

1398/06/26
Picture

بازاریاب

در این موجودیت بازاریاب های خود را میتوانید تعریف کنید

1398/06/26
Picture

مسیر

شما میتوانید با این موجودیت مسیرهای که بازاریاب باید برود مشخص کنید.

1398/06/26
Picture

برنامه مسیر

شما میتوانید با کمک این بازاریاب مشخص کنید هر بازاریاب در چه تاریخی به چه صورتی و در کدام مسیرها قرار بگیرد.

1398/06/26
Picture

مجوز ویزیت

0

1398/06/26
Picture

گروه مخاطب

0

1398/06/26
Picture

مخاطب

0

1398/06/26
Picture

پروژه ویزیت

0

1398/06/26
Picture

مرحله ویزیت

0

1398/06/26
Picture

نوع ویزیت

0

1398/06/26
Picture

اهمیت ویزیت

0

1398/06/26
Picture

ویزیت

0

1398/06/26