Picture

گروه مشتری

در گروه مشتری این امکان برای شما وجود دارد که مشتریان هر بخش را گروه بندی کنید و دسترسی به اطلاعات آنها برای شما راحتر خواهد بود.

1398/06/26
Picture

مشتری

در این موجودیت میتوانید تمامی مشتری های خودتان را به راحتی تعریف کنید و به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشید.

1398/06/26
Picture

گروه قیمت

در این موجودیت میتوانید گروه قیمت مشخص کنید به طور مثال خرده فروش، عمده فروش،بازاریاب..

1398/06/26
Picture

رقیب

0

1398/06/26
Picture

نوع رقابت

0

1398/06/26
Picture

رقابت

0

1398/06/26