Picture

گروه خودرو

در این قسمت هر خودرو در گروه خود قرار میگیرد به طور مثال خودرو بخش انبار در گروه انبار قرار میگیرد، خودرو بخش توزیع در گروه توزیع قرار میگیرد

1398/06/26
Picture

خودرو

در این بخش میتوانید خودروهای که استفاده میکنید برای هر بخش ترعیف کنید

1398/06/26
Picture

گروه راننده

در این موجودیت رانندگان گروه بندی میشوند. هر راننده مربوط به کدام گروه است

1398/06/26
Picture

راننده

شما میتوانید راننده های سازمان خود را تعریف نمیاد

1398/06/26
Picture

گروه مامور پخش

در این موجودیت مامورین پخش گروه بندی میشوند.

1398/06/26
Picture

مامور پخش

در این موجودیت افرادی که به عنوان مامور پخش هستند قابل تعریف خواهد بود

1398/06/26
Picture

نوع برنامه پخش

0

1398/06/26
Picture

برنامه پخش

در برنامه پخش میتوانید به راحتی مشخص کنید کدام سفارش میخواهید طی پخش انجام دهید فرقی نمیکند سفارش فروش میخواهید پخش انجام دهید یا سفارش خرید که میخواهد جمع انجام شود. برنامه پخش کارهای مشخص که باید انجام شود به مامور پخش داده میشود.

1398/06/26
Picture

شروع پخش

در این قسمت مشخص میشود کدام مامور پخش با کدام راننده با کدام خودرو شروع پخش خود را باید آغاز کند

1398/06/26
Picture

نوع تحویل

0

1398/06/26
Picture

تحویل

0

1398/06/26
Picture

پایان پخش

0

1398/06/26