Picture

گروه صندوق دار

0

1398/06/26
Picture

صندوق دار

0

1398/06/26
Picture

گروه صندوق

0

1398/06/26
Picture

صندوق

0

1398/06/26
Picture

بانک

0

1398/06/26
Picture

شعبه بانک

0

1398/06/26
Picture

گروه حساب بانکی

0

1398/06/26
Picture

حساب بانکی

0

1398/06/26
Picture

دسته چک

0

1398/06/26
Picture

چک پرداختی

0

1398/06/26
Picture

چک دریافتی

0

1398/06/26
Picture

نوع سفته

0

1398/06/26
Picture

سفته

0

1398/06/26
Picture

نوع قبض

در این موجودیت میتوانید برای قبض های خود نوع مشخص کنید. در این حالت هر قبض مشخص خواهد شد برای چه نوعی می باشد.

1398/06/26
Picture

نوع کسر و اضافه

0

1398/06/26
Picture

کسر و اضافه

0

1398/06/26
Picture

نوع وضعیت چک

0

1398/06/26
Picture

وضعیت چک

0

1398/06/26
Picture

ساختار دریافت و پرداخت

0

1398/06/26
Picture

دریافت و پرداخت

0

1398/06/26
Picture

نوع انتقال

0

1398/06/26
Picture

انتقال

1398/06/26
Picture

قبض

0

1398/06/26