Picture

ناحیه

فعالیت شما در چه ناحیه های هست نشان میدهد.

1398/06/26
Picture

منطقه

نشان دهنده فعالیت شما در چه منطقه است.

1398/06/26
Picture

گروه شخص

شما میتوانید اشخاص را در این موجودیت گروه بندی کنید. طبق چه گروهی باشند.

1398/06/26
Picture

شخص

این موجودیت قابلیت تعریف اشخاص به شما میدهد.و نشان میدهد شما با چه اشخاصی در ارتباط هستید

1398/06/26
Picture

گروه سازمان

این موجودیت به شما این امکان میدهد با سازمانهای که در ارتباط هستید گروه بندی نماید.

1398/06/26
Picture

سازمان

این موجودیت این امکان به شما میدهد سازمان های جداگانه تعریف نمایید. و هر کاری مربوط به آن سازمان به آن مرتبط سازید.

1398/06/26
Picture

گروه کارمند

با این موجودیت کارمندان یه سازمان گروه بندی میشوند و هر کارمند در گروه مخصوص خود قرار میگیرد. به طور مثال کارمند بخش اداری در گروه اداری قرار میگیرد.

1398/06/26
Picture

کارمند

شما میتوانید برای سازمان خود کارمند تعریف نمایید و مشخص کنید هر کارمند مربوز به کدام سازمان می باشد.

1398/06/26
Picture

نوع مطالبه

0

1398/06/26
Picture

مطالبه

0

1398/06/26
Picture

واحد اداری

با این موجودیت میتوانیم قسمت اداری سازمان خود را تعریف نمایم

1398/06/26