Picture

سطح حساب

.میتوانید چندین سطح مشخص کنید. مانند سطح کل، معین، تفصیل و...شما میتوانید سطح و سطوح مالی برای سازمان خود داشته باشید

1398/06/26
Picture

حساب

موجودیتی که در آن میتوانید حساب های خود را طبق سطح حساب مشخص کنید.

1398/06/26
Picture

گروه شناور

میتوانید طبق گروه شناور های تعیین شده شناور تعریف نماید.

1398/06/26
Picture

شناور

فرض کنید یک شخصی با شما کار میکند هم جنس می خرد هم می فروشد هم کارمند شما است پس باید در حالت عادی 3 جا حساب باز کنید اگه بخواهید به روش سنتی عمل کنید باید هم قسمت دارای جاری -بدهی جاری- و حقوق دستمزد حساب تعریف کنید. در شناور میتوانید یک بار شخص تعریف کنید و هر جایی که اسم شخص را انتخاب کنید کل گزارشاتی که از آن شخص میخواهید در اختیار شما قرار میگیرد.

1398/06/26
Picture

سطح افزونه

0

1398/06/26
Picture

گروه افزونه

0

1398/06/26
Picture

افزونه

شما با کمک افزونه میتوانید به راحتی به تمام هزینه های جزئی و کلی برای هر پروژه، مرکز هزینه های آن، مربوط به کدام شخص یا کدام مورد است را مشخص نمایید.

1398/06/26
Picture

افزونه ساز

شما در این موجودیت میتوانید افزونه های که مد نظرتون هست بسازید

1398/06/26
Picture

نوع تجمیع

0

1398/06/26
Picture

تجمیع ساز

0

1398/06/26
Picture

گروه سند

0

1398/06/26
Picture

سند

0

1398/06/26
Picture

ستون سند ساز

0

1398/06/26
Picture

ساختار فرمول سند

0

1398/06/26
Picture

فرمول

شما با این موجودیت میتوانید فرمولی مشخص کنید که تمامی سندها طبق آن فرمول زده شود و نیاز به سند دستی نباشد.

1398/06/26
Picture

سند ساز

با استفاده از سند ساز شما میتوانید فرم های ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهید.

1398/06/26
Picture

گروه معادله ساز

0

1398/06/26
Picture

گروه کنترل ساز

0

1398/06/26
Picture

کنترل ساز

0

1398/06/26
Picture

معادله ساز

ابزاری که میتوانید به خیلی از داده های پیچیده از مالی استخراج کنید و به طور آنی براتون قابل دسترس باشد

1398/06/26