Picture

بستن

0

1398/06/26
Picture

گروه تایید کننده

0

1398/06/26
Picture

تایید کننده

0

1398/06/26
Picture

جانشین

0

1398/06/26
Picture

تقویم

0

1398/06/26
Picture

روز

0

1398/06/26
Picture

علت

0

1398/06/26
Picture

اولویت

0

1398/06/26
Picture

محدود ساز

در این قسمت میتوانید مشخص کنید چه چیزهای با چه شرایطی ثبت یا جلوگیری بشه از ثبت آنها

1398/06/26
Picture

لغو محدود ساز

میتوانید محدودیتی که مشخص کردید لغو کنید

1398/06/26
Picture

حد گزارش

0

1398/06/26
Picture

حد کاوشگر

0

1398/06/26
Picture

هدف ساز

0

1398/06/26
Picture

هدف

0

1398/06/26
Picture

ضریب

0

1398/06/26