Picture

بایگانی

این موجودیت این امکان به شما می دهد کلیه سوابق واسناد و مدارک خود رابایگانی کرده و اسناد و مدارک را تحت نظر خود محافظت یا نگهداری می‌نماید همچنین دسترسی به آن آسان خواهد بود.

1398/06/26
Picture

گروه پرونده

0

1398/06/26
Picture

نوع پرونده

0

1398/06/26
Picture

پرونده

0

1398/06/26
Picture

نوع مدرک

0

1398/06/26
Picture

مدرک

در این موجودیت میتوانید مدارک مورد نظر خودتان را ثبت نمایید.

1398/06/26
Picture

فرآیند

0

1398/06/26
Picture

پیشرفت

0

1398/06/26
Picture

الگو نامه

شما میتوانید یه الگو مشخص برای نامه های خود انتخاب نمایید. و همیشه از یه الگو استفاده کنید.

1398/06/26
Picture

گروه نامه

از طریق این موجودیت میتوانید نامه های خود را گروه بندی نمایید. و دسترسی به نامه ها بسیار راحتر خواهد بود.

1398/06/26
Picture

نامه

این موجودیت این قابلیت به شما می دهد در نرم افزار نامه طبق الگو مشخص بنویسید و ذخیره نمایید.

1398/06/26
Picture

گروه مدرک

0

1398/06/26
Picture

نوع نامه

0

1398/06/26