Picture

شرکت

این قسمت نمایش میدهد چندشرکت دارید و در حال حاضر در چه شرکتی فعال هستید.

1398/06/25
Picture

شعبه

با وجود این موجودیت میتوانید شعبات شرکتها را تعریف کنید.

1398/06/25
Picture

بخش

اضافه شود

1398/06/25
Picture

سال مالی

این قسمت نمایش میدهد شما دقیقا در چه سال مالی هستید.همچنین میتوانید چندین سال مالی تعریف کرده و فقط باید کلید ترکیبی به اطلاعات سال مالی که نیاز هست دسترسی داشته باشید.

1398/06/25
Picture

نوع رایانه

شما میتوانید مشخص کنید برای هر کدام از بخش های سازمان چه رایانه های مجاز هستند.

1398/06/25
Picture

رایانه

برای هر یک از سیستم کاربری معرفی میشود .در این قسمت حتی میتوان حق دسترسی مشخص کرد که هر سیستم با چه کاربری قابلیت دسترسی به نرم افزار داشته باشد.

1398/06/25
Picture

نوع کاربر

میتوانید برای کاربران بخش های خاصی مشخص کنید به طور مثال کاربران ادرای، کاربران مالی،کاربران پشتیبانی... همچنین میتوانید برای این کاربران حق دسترسی تعریف نماید

1398/06/25
Picture

کاربر

شما میتوانید حق دسترسی برای هر کاربر مشخص کنید به طور مثال هر کاربر در چه ساعتی چه کاری دقیقا انجام میتواند بدهند. قسمت کاربر نام کاربری و رمز برای هر شخص تعریف میشود.

1398/06/25
Picture

دسترسی عمومی

اضافه شود

1398/06/25
Picture

آیکون

اضافه شود

1398/06/25
Picture

بارکد

اضافه شود

1398/06/25