Picture

نرم افزار مدیریت مدرسه

مهندسین شرکت محصولی را در این عرصه طراحی و تولید نموده اند که به راحتی می توان دانش آموزان را در ماه های مختلف و به تفکیک دروس مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.این محصول همچین دارای قابلیت ثبت حضور و غیاب دانش آموزان و معلمین می باشد و همچنین به راحتی می توان تخلفات و تشویقات و تاخیرات دانش آموزان یا معلمین را ثبت و از طریق پیامک ولی دانش آموز را مطلع نمود و همچنین در این محصول مراجعات ولی دانش آموز ثبت و ماهیانه قادر است گزارش جامعی را از روند یادگیری دروس برای هر دانش آموز نمایش دهد تا والدین نیز از وضعیت درسی دانش آموز خود اطلاع داشته باشند همچنین برای مدارس غیر انتفاعی نیز بخش شهریه هم ایجاد شده است که به راحتی می توان وضعیت مالی و گزارش های متنوع مالی نیز ارائه نمود.

1397/12/17