لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید

شعبه ساری

برای ارتباط با ما می‌توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

تلفن تماس

011-34401

آدرس

ساری ،خیابان خیام یازده، پارک شماره سه علم و فناوری،طبقه ی دوم، شرکت نامیرا یارسان ویستا

ایمیل

Info@NewSoftWare.ir